Ogólne warunki współpracy

 1. DEFINICJE

Zagranica: każdy kraj inny niż Belgia, niezależnie od tego, czy ten kraj znajduje się w Unii Europejskiej, czy poza nią;

“Konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową i/lub działalnością gospodarczą oraz zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Prawa Gospodarczego;

“Usługodawca” oznacza firmę VBG B.V.B.A z siedzibą pod adresem 3290 Diest, Hollestraat 17, zarejestrowaną pod numerem 0645.851.239;

“Usługi” oznaczają System Montażu Fasady Gecko, zaprojektowany w celu umożliwienia prostego i szybszego wyrównania konstrukcji nośnej dla dowolnego rodzaju zawieszonych okładzin elewacyjnych z izolacją lub bez niej i/lub wszelkie (inne) usługi zakupione przez Klienta (Klient), Konsumenta lub Profesjonalistę, i/lub dostarczane przez Usługodawcę;

“Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie znane i nieznane prawa, takie jak: (a) prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe i podobne prawa, (b) tajemnice handlowe, know-how, (c) patenty, rysunki i modele, algorytmy i inne prawa własności przemysłowej, (d) wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej (na całym świecie i wszelkiego rodzaju) (w tym logo, prawa najmu i prawa do odszkodowania), określone przez prawo, umowy lub umowy licencyjne oraz (f) wszystkie rejestracje, początkowe zastosowania, odnowienia, rozszerzenia, kontynuacje, dystrybucje wyżej wymienionych praw;

 

 1. USŁUGI

Wszystkie warunki określone w niniejszym dokumencie (Warunki) mają zastosowanie do Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków. Zmiany mają zastosowanie w stosunku do obowiązujących umów, o ile zmiany zostały zgłoszone Klientowi, a Klient nie zgłosi sprzeciwu na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zmian.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre lub wszystkie Usługi mogą, według uznania Usługodawcy i bez uprzedniej zgody Klienta, być świadczone przez jednego lub więcej dostawców, podwykonawców lub podmioty stowarzyszone.

Złożona oferta cenowa nie zobowiązuje Usługodawcy do wykonania części Usług za odpowiadającą im część zaproponowanej ceny.

 

 1. DOSTAWA

Zbieg okoliczności i/lub siła wyższa dają Usługodawcy prawo do całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy lub zamówienia lub odroczenia jej wykonania bez okresu wypowiedzenia lub odszkodowania.

 

 1. CENA I PŁATNOŚĆ

Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT. Usługodawca może złożyć Klientowi wycenę w ramach Usług, jeśli tak uzgodniono. Strony mogą również wypracować indywidualne zgodne z potrzebami ustalenia w ramach wspólnych konsultacji. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Klient zapłaci Usługodawcy uzgodnione opłaty w następujący sposób: Faktura zostanie wysłana e-mailem/pocztą po zaakceptowaniu zamówienia na Usługi przez Usługodawcę. O ile na fakturze nie zaznaczono inaczej, należności są płatne w momencie otrzymania faktury od Usługodawcy. Jeśli znajduje zastosowanie, to Usługodawca poinformuje Klienta o ewentualnych zmianach stawek z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Usług i umowy pomiędzy stronami w momencie wejścia w życie zmienionych stawek, ale z zastrzeżeniem pisemnego powiadomienia z potwierdzeniem otrzymania nie później niż 15 dni przed wejściem w życie zmienionych stawek. Wszystkie należne i zaległe kwoty zostaną powiększone z mocy prawa i bez wcześniejszego powiadomienia o zwłoce o odsetki za zwłokę w wysokości 7% rocznie lub maksymalną stopę procentową dozwoloną przez prawo i/lub orzecznictwo sądowe. Ponadto należne kwoty zostaną zwiększone z mocy prawa i bez uprzedniego powiadomienia o zwłoce o konwencjonalne stałe odszkodowanie w wysokości 10% odpowiednich kwot, przy minimalnej wysokości 175,00 EUR za fakturę, bez uszczerbku dla wszelkich innych przepisów prawnych i/lub kosztów windykacji, w tym wszelkie uzasadnione honoraria i wynagrodzenia adwokackie. Brak zapłaty, nawet częściowy, pociąga za sobą, bez żadnych formalności i wezwania do zapłaty, wymagalność wszystkich nieprzeterminowanych kwot. W przypadku sądowego odzyskania zapłaty, Klient będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić uzasadnione koszty windykacji, w tym wewnętrzne koszty zarządzania, które przekraczają kwotę wyżej wymienionego stałego odszkodowania.

Strony akceptują, że reklamacje mogą być uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną złożone listem poleconym w ciągu 8 dni od daty wysłania faktury oraz zostaną szczegółowo i dokładnie opisane. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Produkty i technologie używane w kontekście Usługi oraz Prawa Własności Intelektualnej do nich pozostają własnością Usługodawcy lub, w stosownych przypadkach, jego licencjodawcy, a Klient nie ma prawa ani interesu do powielania lub dostosowywania tych produktów i technologii. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje i pomysły dotyczące Usług, a także Prawa Własności Intelektualnej związane z Usługami oraz wszelkie ich ewentualne ulepszenia, wynalazki, adaptacje i rozwój pozostają wyłączną własnością Usługodawcy lub, w stosownych przypadkach, jego licencjodawcy. Klient podejmie wszelkie możliwe środki, aby pomóc Usługodawcy w ochronie tych praw. Klient nie będzie w żaden sposób świadomie i dobrowolnie umożliwiać osobie trzeciej powielania lub dostosowywania produktów i technologii.

Usługodawca zastrzega sobie prawo, w stosownych przypadkach, do wykorzystania wiedzy uzyskanej w kontekście Usług do innych celów (np. analiza dużych zbiorów danych), pod warunkiem, że żadne informacje poufne nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz w miarę możliwości będą anonimizowane.

 

 1. GWARANCJE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązuje się do starannego wykonywania wszystkich Usług. Świadczenie wszystkich usług przez Usługodawcę opiera się na dołożeniu wszelkich starań w ich realizacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że ryzyko związane z korzystaniem z Usług i wynikającymi z tego wynikami spoczywa tylko i wyłącznie na nim. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji (z wyjątkiem gwarancji porządku publicznego lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) na świadczone Usługi, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej. W szczególności, w stosownych przypadkach, nie gwarantuje się, że świadczone Usługi spełnią osobiste oczekiwania (funkcjonalne lub estetyczne) Klienta.

 

 1. GWARANCJA DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO

Niniejsze warunki ogólne zakładają i mają zastosowanie w stosunku do Klienta profesjonalnego, którego określa termin „Klient”, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie stanowią, że dotyczą one Klienta będącego konsumentem (zgodnie z definicją powyżej).

Program gwarancji ustawowych przewidziany w kontekście Konsumentów nie dotyczy klientów profesjonalnych nie będących Konsumentami. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy o wadach ukrytych przewidziane w art. od 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku wystawienia faktury na osobę fizyczną posiadającą numer firmy w momencie zakupu, w stosunku do Usługodawcy obowiązuje domniemanie, że świadczenie to odbywa się w ramach działalności zawodowej (nie dla Konsumenta), z zastosowaniem schematu odliczania podatku VAT i odliczeń bezpośrednich podatków, w stosownych przypadkach. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy, jeśli świadczenie Usług ma odbywać się w stosunku konsumenckim.

Usługodawca oferuje Klientowi profesjonalnemu gwarancję handlową na okres dziesięciu (10) lat, na następujących warunkach (łącznie):

 • Wyłącznie elementy systemu mocowania elewacji Gecko-fix są stosowane we wszystkich strefach elewacji podczas montażu elementów elewacji;
 • System mocowania elewacji Gecko-Fix musi być zainstalowany zgodnie z przepisami technicznymi i wytycznymi, które są przekazywane i udostępniane Klientowi każdorazowo przy świadczeniu Usług, jeśli ma to zastosowanie;

Niniejsza gwarancja handlowa, na elewację zainstalowaną z systemem montażu elewacji Gecko-fix, wyłącznie dla Klientów profesjonalnych, obejmuje:

 • Ochronę przed odpadającymi panelami elewacyjnymi;
 • Wystarczającą ochronę, na przykład przed ptakami (unikanie uszkodzenia leżącej pod spodem izolacji);

Gwarancja handlowa rozpoczyna się w momencie dostarczenia materiałów do Klienta profesjonalnego.

Zostały wyłączone z zakresu gwarancji handlowej dla Klienta profesjonalnego: (i) problemy i wady materiałów spowodowane wandalizmem, (ii) problemy i wady spowodowane niewłaściwym użyciem materiałów (w tym montaż, który został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi) oraz (iii) przypadki siły wyższej spowodowane warunkami pogodowymi lub przypadki/wady spowodowane przez osoby trzecie.

Każda wada lub problem musi zostać zgłoszony Usługodawcy przez Klienta listem poleconym najpóźniej w ciągu jednego (1) miesiąca od wykrycia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia uprzedniej kontroli na miejscu u Klienta w kontekście zgłoszonej wady.

 

 1. GWARANCJA DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Warunki gwarancji na rzecz Konsumenta zostały prawnie określone w Ustawie o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych, dalej uszczegółowione w art. od 1649a do 1649g Kodeksu Cywilnego.

Konsument zostaje poinformowany o istnieniu prawnego obowiązku gwarancji zgodnie z art. VI.2, 5° Kodeksu Prawa Gospodarczego oraz zgodnie z art. VI.45, 12° Kodeksu Prawa Gospodarczego w kontekście sprzedaży na odległość.

Usługodawca przestrzega wszelkich prawnych warunków gwarancji ochrony Konsumenta.

W przypadku sprzedaży za granicę w odniesieniu do Konsumenta będą miały zastosowanie zasady ochrony prawnej w kontekście oferowanej gwarancji prawnej.

 

 1. RĘKOJMIA

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, takie jak utrata dochodów, klienteli itp. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na podstawę prawną, jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonanie Usługi. Bez uszczerbku dla stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, Strony wyraźnie zgadzają się, że Usługodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jedynie w przypadku poważnego błędu lub winy umyślnej oraz o ile zostanie przedstawiony jednoznaczny dowód związku przyczynowego między poważnym błędem lub winą umyślną i poniesioną szkodą.

W zakresie, w jakim Usługodawca jest uzależniony w swoich działaniach od współpracy, usług lub dostaw osób trzecich, na które Usługodawca może mieć niewielki wpływ, Usługodawca nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z tych relacji z Usługodawcą lub jej wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy szkoda ta wystąpi lub stanie się widoczna w trakcie relacji z Usługodawcą.

 

 1. PRYWATNOŚĆ I RODO

Usługodawca deklaruje przestrzeganie i stosowanie wszelkich przepisów i obowiązków nałożonych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Usługodawca ma prawo, w ramach obowiązującej umowy z Klientem, do przetwarzania jego/jej danych osobowych m.in. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowej obsługi.

 

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA

Umowa zawierana jest na czas określony, to jest na czas niezbędny do wykonania uzgodnionych Usług, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

 

 1. ZAKOŃCZENIE

Bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdej chwili, nawet jeśli została ona wykonana częściowo, listem poleconym z mocy prawa i bez uprzedniego powiadomienia o niewywiązaniu się z realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji:

 • w przypadku upadłości, likwidacji lub poważnego naruszenia zdolności kredytowej Klienta;
 • w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązków wynikających z łączącej strony umowy, w szczególności obowiązków zawartych w art. 2, 4 i 5 niniejszych Warunków.

 

 1. ZAWIESZENIE

Usługodawca ma prawo i możliwość, z mocy prawa i bez uprzedniego zawiadomienia o niewywiązaniu się, zawiesić lub rozwiązać umowę Usług lub (jej część), jeśli Klient nie wypełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań.

 

 1. ROZWIĄZANIE

W przypadku anulowania Usług Usługodawcy przez Klienta, z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca zatrzyma tytułem odszkodowania wszelkie wpłacone zaliczki. W stosownych przypadkach Klient jest winien Usługodawcy, oprócz zapłaty za usługi już wyświadczone przez Usługodawcę, ryczałtowe odszkodowanie w wysokości 30% uzgodnionej ceny jako naprawienie szkody wynikłej ze spóźnionego anulowania umowy (w tym utraconego zysku). Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowej zapłaty, jeżeli szkoda wynikająca z anulowania zlecenia przekracza ustaloną kwotę odszkodowania. Jeżeli Klientem jest Konsument, to zgodnie z Kodeksem Prawa Gospodarczego i tylko w takim przypadku Klientowi przysługuje również takie samo prawo do ekwiwalentnego odszkodowania w związku ze zwłoką w anulowaniu potwierdzonych Usług przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem zastosowania pozostałych postanowień niniejszych Warunków (w tym w kontekście siły wyższej), na które Usługodawca mógł się powołać.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje politykę prywatności Usługodawcy, umieszczoną na stronie https://www.gecko-fix.com/.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Do niniejszych Warunków i wynikających z nich konsekwencji prawnych zastosowanie ma wyłącznie prawo belgijskie. Wszelkie spory, które mogą być skutkiem niniejszych Warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji okręgu sądowego Leuven, niezależnie od metody płatności lub dostawy.

Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub umowy pomiędzy stronami nie będzie w żaden sposób wpływać na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków lub umowy pomiędzy stronami i nie będzie prowadzić do nieważności tych postanowień.

Wszelkie prawa Klienta wynikające z niniejszych Warunków lub umowy między stronami są ściśle osobiste i niezbywalne. Jakakolwiek próba przez wierzycieli Klienta nabycia praw Klienta wynikających z przepisów prawa, umownych lub innych, uprawnia Usługodawcę do jednostronnego i pozasądowego rozwiązania umowy.

Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i oświadcza, że wyraźnie zaakceptował wszystkie warunki i ceny.