Termeni și condiții generale

 1. DEFINIȚII

Străinătate: orice altă țară decât Belgia, indiferent dacă această țară se află în interiorul sau în afara Uniunii Europene;

“Consumator” reprezintă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa profesională și/sau activitatea sa comercială și în conformitate cu definiția din Codul de drept economic;

“Furnizorul de servicii” reprezintă compania VBG B.V.B.A, cu sediul social la 3290 Diest, Hollestraat 17 și cunoscut sub numărul companiei 0645.851.239;

“Servicii” sistemul de montare a fațadei Gecko, conceput pentru a oferi o aliniere simplă și mai rapidă a unei structuri de susținere pentru orice tip de placare suspendată cu sau fără izolație și/sau orice (alte) servicii furnizate de client (Client), Consumator sau Profesional, sunt achiziționate de la și/sau furnizate de Furnizorul de servicii;

“Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile cunoscute și necunoscute, cum ar fi: (a) drepturi de autor, mărci comerciale, nume comerciale și drepturi similare, (b) secrete comerciale, know-how, (c) brevete, desene și modele, algoritmi și alte drepturi de proprietate industrială, (d) toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală și industrială (la nivel mondial și de orice fel) (inclusiv sigle, drepturi de închiriere și drepturi de despăgubire), determinate fie de lege, contracte sau acorduri de licență și (f) toate înregistrările, cererile inițiale, reînnoirile, prelungirile, continuările, distribuțiile drepturilor menţionate anterior;

 

 1. SERVICII

Toţi termenii și condiţiile stabilite aici (Termeni) sunt aplicabili Serviciilor. Furnizorul de servicii îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa aceşti Termeni și condiţii. În măsura în care modificările au fost aduse la cunoștința Clientului, iar acesta nu se opune în scris modificărilor în termen de 14 zile de la primirea acestora, modificările se aplică contractelor existente.

Clientul recunoaşte și este de acord că Serviciile (parţial sau total) pot, fii furnizate de unul sau mai mulţi furnizori, subcontractanți sau afiliați, în funcție de alegerea Furnizorul de servicii și fără acordul prealabil al Clientului.

În cazul unei oferte comune nu obligă Furnizorul de servicii să efectueze o parte din Servicii ofertei la preţul afişat în ofertă.

 

 1. LIVRAREA

Competența și/sau forţa majoră oferă Furnizorului de servicii dreptul la rezilierea totală sau parţială a acordului sau ordinului sau de a amâna executarea acestuia fără o perioadă de preaviz sau acoperirea de despăgubiri.

 

 1. PREȚUL ȘI PLATA

Toate preţurile afişate sunt fără TVA. Dacă se convine astfel, Furnizorul de servicii poate transmite Clientului o ofertă cu Serviciile acestuia. Părţile pot, de asemenea, elabora un contract personalizat în cadrul consultării comune. Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, Clientul va achita preţul convenit Furnizorului de servicii după cum urmează: După acceptarea comenzii de către Furnizorul de servicii, se va transmite o factură prin e-mail/postă. Dacă nu se specifică altfel pe factură, factura se va achita la primirea acesteia de la Furnizorul de servicii. În cazul în care preţul ofertei suferă modificări, Furnizorul de servicii va informa Clientul în avans – cu cel puţin 30 de zile -, iar Clientul care are dreptul să rezilieze Serviciile și contractul dintre părți în momentul intrării în vigoare a tarifelor modificate, sub rezerva confirmării scrisorii recomandate cu confirmare de primire cu cel mult 15 zile înainte de intrarea în vigoare a tarifelor modificate. Toate sumele datorate și restante vor fi majorate prin aplicarea legii și fără o notificare prealabilă de neîndeplinirii obligaţiilor, cu aplicarea unei dobânzi de întîrziere de 7% pe an sau rata maximă a dobânzii permisă de lege și/sau jurisprudenţă. Fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții legale și/sau costurile de recuperare, inclusiv toate onorariile și taxele avocaților rezonabile, sumele datorate vor fi majorate prin aplicarea legii și fără notificare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor printr-o compensație fixă convențională de 10% din sumele relevante, cu un minim de 175,00 EUR pe factură. Neplata sau plata parțială, fără necesitatea unei formalități sau somații, reprezintă obligația directă de plată tuturor sumelor datorate.. În cazul recuperării judiciare a unei facturi, Clientul este, de asemenea, răspunzător pentru plata costurile rezonabile de colectare, inclusiv costurile de gestiune internă care depășesc valoarea compensației fixe menționate mai sus.

Părțile acceptă faptul că reclamațiile pot fi luate în considerare numai dacă sunt transmise prin scrisoare recomandată în termen de 8 zile de la data expedierii facturii și dacă sunt descrise în detaliu și cu precizie. Transmiterea unei reclamații nu scutește Clientul de obligația sa de plată.

 

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Produsele și tehnologiile utilizate în contextul Serviciului și drepturile de proprietate intelectuală ale acestora rămân proprietatea Furnizorul de servicii sau, după caz, a licențiatorului acestuia, iar Clientul nu are niciun drept sau interes să reproducă sau să adapteze aceste produse și tehnologie . Clientul recunoaște că toate informațiile și ideile pentru Servicii, precum și Drepturile de Proprietate Intelectuală legate de Servicii și orice posibilă îmbunătățire, invenție, adaptare și dezvoltare a acestora rămân proprietatea exclusivă a Furnizorul de servicii sau, după caz, a licențiatorului acestuia. Clientul va lua toate măsurile posibile pentru a asista Furnizorul de servicii în protejarea acestor drepturi. În niciun caz, Clientul nu va permite cu bună știință și de bunăvoie unei terțe părți să reproducă sau să adapteze produsele și tehnologia.

În măsura în care acest lucru nu dezvăluie informații confidențiale unor terțe părți și este anonimizat (unde este posibil), Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a utiliza cunoștințele obținute în contextul Serviciilor în alte scopuri (de exemplu, analiza datelor mari).

 

 1. GARANȚII / RĂSPUNDERE

Furnizorul de servicii se angajează să efectueze cu atenție toate Serviciile. Cu toate acestea, toate serviciile Furnizorul de servicii sunt obligații de mijloace. Clientul acceptă că riscul utilizării Serviciilor iar rezultatele revin în exclusiv acestuia. Furnizorul de servicii nu oferă nicio garanție (cu excepția garanțiilor de ordine publică sau de lege obligatorie) cu privire la Serviciile furnizate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și Condiții. În special, acolo unde este cazul, nu se oferă nicio garanție că Serviciile furnizate vor satisface așteptările personale (funcționale sau estetice) ale Clientului.

 

 1. GARANȚIA PENTRU CLINEȚII PROFESIONALI

Cu excepția cazului în care acești termeni și condiții stipulează în mod expres că se aplică unui client consumator (așa cum este definit mai sus), acești termeni și condiții generale se bazează și se aplică unui client profesionist, la care se face referință prin termenul „client”,

Schema de garanție legală prevăzută în contextul consumatorilor nu se aplică clienților profesioniști, aceștia nefiind consumatorii. În acest caz, se aplică reglementarea legală privind viciile ascunse, astfel cum se prevede la articolele 1641-1649 din Codul civil.

Atunci când, la achiziție, se transmite factura unei persoane fizice cu un număr de companie, prezumția cu privire la Furnizorul de servicii este că această prestare de servicii are loc în contextul activităților profesionale (non-consumator), cu aplicarea sistemul de deducere fiscală pentru TVA și impozite directe. Clientul trebuie să informeze Furnizorul de servicii în timp util dacă prestarea Serviciilor urmează să aibă loc într-o relație cu consumatorul.

Furnizorul de servicii oferă o garanție comercială pentru Clientul profesionist timp de zece (10) ani, cu condiția respectării următoarelor condiții (cumulative):

 • Pe toate zonele fațadei la instalarea elementelor fațadei se vor utiliza în exclusivitate elementele Gecko-fix;
 • Sistemul de montare a fațadelor Gecko-Fix trebuie instalat în conformitate cu reglementările și liniile tehnice, care sunt comunicate și puse la dispoziția Clientului de fiecare dată când sunt furnizate Serviciile;

Garanția comercială, pentru fațada instalată cu sistemul de montare Gecko-fix, valabilă numai pentru clienţii profesioniști, include următoarele:

 • Protecţie împotriva decojirii panourilor fațadei;
 • Suficientă protecţie, de ex. împotriva păsărilor (evitarea deteriorării izolației subiacente);

Garanția comercială începe la momentul livrării materialelor către Clientul profesionist.

Sunt excluse din sfera garanției comerciale pentru Clientul profesionist: (i) probleme și defecte ale materialelor cauzate de vandalism, (ii) probleme și defecte cauzate de utilizarea incorectă a materialelor (inclusiv instalarea neconformă cu liniile directoare) și (iii) cazuri de forţă majoră cauzate de condiţiile meteorologice sau cazuri/defecte cauzate de terţi.

Orice defect sau problemă trebuie raportat de către Client Furnizorul de servicii prin scrisoare recomandată cel târziu în termen de o (1) lună de la descoperirea acesteia.

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a efectua o inspecție prealabilă la faţa locului la sediul Clientului în contextul unui defect raportat.

 

 1. GARANȚIA PENTRU CLIENTUL CONSUMATOR

Condițiile de garanție în favoarea consumatorului au fost stabilite legal în Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri de larg consum, astfel cum se determină în continuare în temeiul articolelor 1649bis-1649octies din Codul civil.

Consumatorul este informat cu privire la existența obligației de garanție legală în conformitate cu articolul VI.2, 5° din Codul de drept economic și în conformitate cu art. VI.45, 12° din Codul de drept economic în contextul vânzării la distanță.

Furnizorul de servicii va respecta toate condițiile legale de garanție pentru protecția consumatorului.

În cazul vânzărilor în străinătate, normele de protecție legală în contextul garanției legale care urmează să fie oferite se vor aplica consumatorului.

 

 1. SALVARGARE

Furnizorul de servicii nu își asumă nicio răspundere pentru daunele indirecte, cum ar fi pierderea de venit, clientela etc. Răspunderea Furnizorului de servicii, indiferent de baza legală, este limitată la suma plătită de Client pentru executarea Serviciilor. Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor legale obligatorii în acest sens, părțile sunt de acord în mod expres că Furnizorul de servicii poate fi tras la răspundere numai în caz de eroare gravă sau cu intenție și în măsura în care se furnizează dovezi pozitive ale relației de cauzalitate dintre vina sau intenția gravă și prejudiciul suferit.

În măsura în care Furnizorul de servicii depinde în activitățile sale de cooperarea, serviciile sau livrările unor terți, asupra cărora Furnizorul de servicii poate exercita puțină influență, Furnizorul de servicii nu poate fi în niciun caz responsabil pentru daunele rezultate din aceste relații cu Furnizorul de servicii sau încetarea acesteia, indiferent dacă acest prejudiciu apare sau devine vizibil în timpul relației cu Furnizorul de servicii.

 

 1. CONFIDENȚIALITATEA & GDPR.

Furnizorul de servicii se obilgă să respecte și să aplice toate dispozițiile și obligațiile impuse în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE). Furnizorul de servicii are dreptul, în contextul actualului contract cu clientul, să proceseze datele sale personale, printre altele pentru a garanta o executare corectă a contractului și un serviciu corect.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI

Un constract este încheiat pentru o perioadă determinată, și anume pentru durata necesară prestării Serviciilor convenite, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel în scris între părți.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Fără a aduce atingere dreptului la despăgubire, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul să rezilieze acordul la orice moment dorit – chiar dacă acesta a fost parțial executat, printr-o scrisoare recomandată – prin aplicarea legii și fără o notificare prealabilă sau să solicite garanții suplimentare:

 • în caz de faliment, lichidare sau daune grave la bonitatea Clientului;
 • în cazul în care Clientul nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul contractului dintre părți, în special obligațiile cuprinse în articolele 2, 4 și 5 din acești Termeni și condiții generale.

 

 1. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

În cazul în care Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile sale, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul și opțiunea, prin aplicarea legii și fără o notificare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor, de a suspenda sau rezilia acordul sau (o parte din) Servicii.

 

 1. REZILIEREA CONTRACTULUI

În cazul în care Client reziliază prematur contractul pentru Serviciile oferite de Furnizorului de Servicii, indiferent de motiv, Furnizorul de Servicii reține avansul achitat, cu titlu de despăgubire. Dacă este cazul, Clientul datorează Furnizorului de Servicii, pe lângă plata serviciilor prestate deja de Furnizorul de Servicii, se va achita o sumă forfetară în valoare de 30% din prețul convenit, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul rezultat din rezilierea tardivă a contractului (inclusiv profiturile pierdute ). În plus, atunci când daunele rezultate ca reziliere a contractului depășesc suma forfetară, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare. Sub rezerva aplicării celorlalte prevederi din prezenții Termeni și condiții generale (inclusiv în contextul forței majore) pe care Furnizorul de servicii le-ar putea invoca, atunci când Clientul este un Consumator, în conformitate cu Codul de Drept Economic și numai într-un astfel de caz, Clientul are, de asemenea, dreptul la o compensație echivalentă – în contextul unei anulare – cu întârzierea Serviciilor confirmate de către Furnizorul de servicii.

 

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Clientul recunoaște că a luat act de și acceptă politica de confidențialitate a Furnizorul de servicii, așa cum este stabilită pe site-ul https://www.gecko-fix.com/.

 

 1. GENERALITĂȚI

Dispozițiile prezenților Termenii și condițiile generale se supun în exclusivitate legislației belgiene și consecințelor juridice care decurg din acestea. Toate litigiile care decurg din prezenții Termeni și Condiții intră sub jurisdicția exclusivă a districtului judiciar din Leuven, indiferent de modalitatea de plată sau de livrare.

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi a acestor Termeni sau a contractului dintre părți nu va afecta în niciun caz validitatea celorlalte dispoziții ale acestor Termeni sau a contractului dintre părți și nu va duce la nulitatea acestor prevederi.

Drepturile Clientului care decurg din prezenții Termeni și condiții generale sau din contractul dintre părți sunt strict personale și netransferabile. Orice încercare a creditorilor Clientului de a dobândi un interes în drepturile Clientului, fie prin lege, contractual sau de altă natură, dă dreptul Prestatorului de servicii de a dizolva unilateral și extrajudiciar contractul dintre părți.

Clientul recunoaște că a citit aceste Condiții și declară că a acceptat în mod expres toți termenii, condițiile și prețurile afișate.