Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

Buitenland: elk ander land dan België, ongeacht of dit land zich binnen of buiten de Europese Unie bevindt;

“Consument” betekent iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit en/of zijn commerciële activiteit, en conform de definitie in het Wetboek Economisch Recht;

“Dienstverlener” betekent VBG B.V.B.A, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Hollestraat 17, en gekend onder het ondernemingsnummer 0645.851.239;

“Diensten” betekent het Gecko gevelmontagesysteem, ontworpen om een eenvoudige en snellere uitlijning te kunnen creëren voor een draagstructuur voor elk type gevelbekleding dat zwevend geplaatst wordt met of zonder isolatie, en/of alle (andere) diensten die door de klant (Klant), Consument of Professioneel, worden aangekocht bij en/of geleverd door de Dienstverlener;

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle bekende en onbekende rechten zoals:  (a) auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten, (b) bedrijfsgeheimen, knowhow, (c) octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen en andere industriële eigendomsrechten, (d) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd en van welke aard ook) (hieronder begrepen logo’s, huurrechten en vergoedingsrechten), bepaald door hetzij de wet, contracten of licentieovereenkomsten en (f) alle registraties, initiële toepassingen, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen, verdelingen van voormelde rechten;

 

 1. DIENSTEN.

Alle hier vermelde voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op de Diensten. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten voor zover de wijzigingen ter kennis van de Klant werden gebracht en de Klant geen schriftelijk bezwaar uit tegen de wijzigingen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de wijzigingen.

De Klant erkent en aanvaardt dat sommige of alle Diensten, naar keuze van de Dienstverlener en zonder voorafgaande toestemming van de Klant, geleverd mogen worden door een of meer verkopers, onderaannemers of verbonden ondernemingen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

 1. LEVERING.

Toeval en/of overmacht geven Dienstverlener het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

 

 1. PRIJS EN BETALING.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De Dienstverlener kan in kader van de Diensten een offerte bezorgen aan de Klant, indien zo overeengekomen. Partijen kunnen verder een regeling op maat in gezamenlijk overleg uitwerken. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de Klant de overeengekomen vergoedingen aan Dienstverlener betalen als volgt: Een factuur wordt per e-mail/per post verstuurd nadat de bestelling van de Diensten werd aanvaard door de Dienstverlener. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de vergoedingen betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur van de Dienstverlener. Indien van toepassing, zullen eventuele wijzigingen in tarieven door Dienstverlener minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt worden aan de Klant, dewelke het recht heeft om de Diensten en de overeenkomst tussen partijen te beëindigen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven, doch mits schriftelijke bevestiging met ontvangstbewijs uiterlijk 15 dagen voor de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven. Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 7% per jaar of de maximale door de wet en/of rechtspraak toegelaten intrestvoet. Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van € 175,00 per factuur, en dit onverminderd eventuele andere wettelijke en/of invorderingskosten, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en -erelonen. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid mee van alle niet-vervallen bedragen. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de Klant daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

Partijen aanvaarden dat klachten slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na datum van verzending van de factuur worden ingediend, en zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De producten en technologieën gebruikt in kader van de Dienstverlening, en de Intellectuele Eigendomsrechten hiervan, blijven eigendom van de Dienstverlener of in voorkomend geval haar licentiegever, en de Klant heeft geen enkel recht of belang om deze producten en technologie te reproduceren of aan te passen. De Klant erkent dat alle informatie en ideeën voor de Diensten alsook de Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Diensten en elke mogelijke verbetering, uitvinding, aanpassing en ontwikkeling daarvan de exclusieve eigendom van de Dienstverlener, of in voorkomend geval haar licentiegever, blijven. De Klant zal alle mogelijke maatregelen nemen om de Dienstverlener te assisteren in de bescherming van deze rechten. De Klant zal op geen enkele manier wetens en willens een derde partij toelaten om de producten en de technologie te reproduceren of aan te passen.

De Dienstverlener behoudt zich, waar toepasselijk, het recht voor de in het kader van de Diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken (bv. analyse van big data), voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en zover deze gegevens waar mogelijk geanonimiseerd worden.

 

 1. WAARBORGEN / AANSPRAKELIJKHEID.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken Diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Dienstverlener zijn echter middelenverbintenissen. De Klant aanvaardt dat het risico van het gebruik van de Diensten, en de daaruit volgende resultaten, exclusief en uitsluitend bij haar ligt. Geen enkele waarborg (tenzij waarborgen van openbare orde of dwingend recht) wordt door Dienstverlener verstrekt voor wat betreft de geleverde Diensten, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden. O.m. wordt waar toepasselijk geen waarborg gegeven dat de geleverde Diensten aan de persoonlijke verwachtingen (functioneel of esthetisch) van de Klant zullen voldoen.

 

 1. GARANTIE PROFESSIONELE KLANT

Deze algemene voorwaarden gaan uit van en zijn van toepassing op een professionele Klant, hetgeen bedoeld wordt onder meer bij het gebruik van de term ‘Klant’, tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt bepaald dat ze van toepassing zijn op een Consument Klant (zoals hierboven gedefinieerd).

De wettelijke garantieregeling zoals voorzien in kader van Consumenten, is niet van toepassing bij professionele klanten, zijnde niet-Consumenten. In dit geval is de wettelijke regeling inzake verborgen gebreken van toepassing, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer bij de aankoop een factuur wordt afgeleverd aan een natuurlijke persoon met een ondernemingsnummer, geldt het vermoeden t.a.v. de Dienstverlener dat deze levering van Diensten gebeurt in kader van professionele activiteiten (niet-Consument), met desgevallend toepassing van de fiscale aftrekregeling voor BTW en directe belastingen. De Klant dient de Dienstverlener tijdig te informeren indien de levering van Diensten dient plaats te vinden in een Consumentenrelatie.

De Dienstverlener biedt voor de professionele Klant een commerciële garantie aan ten belope van tien (10) jaar, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden (cumul):

 • Alleen de componenten van het Gecko-fix gevelmontagesysteem worden gebruikt op alle zones van de gevel bij de plaatsing van de gevelelementen;
 • De plaatsing van het Gecko-Fix gevelmontagesysteem moet gebeuren volgens de technische voorschriften en richtlijnen welke telkens bij de levering van de Diensten, indien toepasselijk, worden meegedeeld en ter beschikking worden gesteld van de Klant;

Deze commerciële garantie, voor de gevel die werd geplaatst met het Gecko-fix gevelmontagesysteem, ten aanzien van uitsluitend professionele Klanten omvat het volgende:

 • Bescherming tegen loslatende gevelpanelen;
 • Voldoende bescherming tegen bijvoorbeeld vogels (vermijden van schade aan de onderliggende isolatie);

De commerciële garantie vangt aan op het moment van de levering van de materialen aan de professionele Klant.

Worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de commerciële garantie voor de professionele Klant: (i) problemen en gebreken aan de materialen welke worden toegebracht door vandalisme, (ii) problemen en gebreken welke ontstaan zijn door een verkeerd gebruik van de materialen (waaronder de plaatsing die niet conform de richtlijnen is uitgevoerd), en (iii) gevallen van overmacht door weersomstandigheden of gevallen/gebreken door derde partijen veroorzaakt.

Elk gebrek of probleem dient door de Klant uiterlijk binnen een (1) maanden na ontdekking ervan per aangetekende brief worden gemeld aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om voorafgaandelijk een inspectie ter plaatse bij de Klant uit te voeren in kader van een gemeld gebrek.

 

 1. GARANTIE CONSUMENT KLANT

De garantievoorwaarden ten voordelen van de Consument werden wettelijke vastgesteld in de Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zoals verder bepaald onder artikelen 1649bis-1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

De Consument wordt ter kennis gesteld van het bestaan van de wettelijke garantieverplichting conform artikel VI.2, 5° van het Wetboek Economisch Recht, en conform art. VI.45, 12° van het Wetboek Economisch Recht in kader van een verkoop op afstand.

De Dienstverlener zal alle wettelijke garantievoorwaarden ter bescherming van de Consument respecteren.

Ingeval van verkopen aan het Buitenland, zullen de wettelijke beschermingsregels in kader van de aan te bieden wettelijke garantie van toepassing zijn voor de Consument.

 

 1. VRIJWARING.

De Dienstverlener draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Dienstverlener, op welke rechtsgrond dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag door de Klant betaald in uitvoering van de Diensten. Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Dienstverlener slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade.

Voor zover De Dienstverlener bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop de Dienstverlener weinig invloed kan uitoefenen, kan De Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties met de Dienstverlener of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Dienstverlener.

 

 1. PRIVACY & GDPR.

De Dienstverlener verklaart in de regel te zijn met, en toepassing te doen van, alle bepalingen en verplichtingen opgelegd in kader van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).De Dienstverlener heeft het recht om in kader van huidige overeenkomst met de Klant, zijn/haar persoonsgegevens te verwerken, onder meer om een correcte uitvoering van de overeenkomst en een correcte dienstverlening te kunnen garanderen.

 

 1. DUUR.

Een overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, zijnde namelijk voor de duur nodig om de afgesproken Diensten uit te voeren, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 

 1. BEËINDIGING.

Onverminderd het recht op schadevergoeding, is de Dienstverlener gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen:

 • ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant;
 • ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, inzonderheid de verplichtingen opgenomen in artikel 2, 4 en 5 van deze Voorwaarden, niet naleeft.

 

 1. OPSCHORTING.

Dienstverlener heeft het recht en de mogelijkheid, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling om de overeenkomst of (een gedeelte van) de Diensten op te schorten of te beëindigen, ingeval de Klant enige van haar verplichtingen niet nakomt.

 

 1. VERBREKING.

Ingeval van annulering van de Diensten van de Dienstverlener door de Klant, om welke reden dan ook, behoudt de Dienstverlener eventueel betaalde voorschotten ten titel van schadevergoeding. In voorkomend geval is de Klant aan Dienstverlener, naast een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties door de Dienstverlener, een forfaitaire vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de laattijdige annulering (met inbegrip van gederfde winst). Bovendien behoudt Dienstverlener zich het recht voor aanvullende vergoeding te vorderen indien de schade die voortvloeit uit de annulering het forfait overstijgt. Indien de Klant een Consument is, conform het Wetboek Economisch Recht en enkel in zulk geval, beschikt de Klant tevens over eenzelfde recht op een gelijkwaardige vergoeding in kader van een laattijdige annulering van de bevestigde Diensten door de Dienstverlener, behoudens toepassing van de overige bepalingen in deze Voorwaarden (o.m. in kader van overmacht) waarop de Dienstverlener zich zou kunnen beroepen.

 

 1. PRIVACY POLICY.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van en aanvaardt de privacy policy van de Dienstverlener, zoals uiteengezet op de website https://www.gecko-fix.com/.

 

 1. ALGEMEEN.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Enige rechten van de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke poging van schuldeisers van de Klant om een belang te krijgen in de rechten van de Klant, zowel uit hoofde van de wet, contractueel of anderzijds, geeft het recht aan Dienstverlener om de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden.

De Klant erkent dat zij deze Voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen uitdrukkelijk te hebben aanvaard.