Generelle betingelser

 1. DEFINISJONER

Utlandet: alle andre land enn Belgia, uavhengig om landet ligger innenfor eller utenfor EU,

“Forbruker” betyr enhver naturlig person som handler med et formål som ikke har sammenheng med personens yrkesaktivitet og/eller kommersielle aktivitet, og i samsvar med definisjonen i den belgiske Wetboek Economisch Recht (lovbok om økonomisk rett),

“Tjenesteyter” betyr VBG B.V.B.A, met hovedkontor i Belgia, 3290 Diest, Hollestraat 17, og som er kjent under organisasjonsnummer 0645.851.239,

“Tjenester” betyr Gecko-fasademonteringssystemet, som er designet for raskere og enklere å kunne innrette en bærestruktur for alle typer fasadekledning som plasseres svevende, med eller uten isolasjonsmaterialer, og/eller alle (andre) tjenester som kjøpes av kunden (Kunden), Forbrukeren eller den Profesjonelle hos og/eller levert av Tjenesteyteren,

“Åndsrettigheter” betyr alle kjente og ukjente rettigheter som: (a) forfatterrettigheter, merkerettigheter, handelsnavn og lignende rettigheter, (b) forretningshemmeligheter, knowhow, (c) patenter, tegninger og modeller, algoritmer og andre industrielle eiendomsrettigheter, (d) alle andre åndsrettigheter og industrielle eiendomsrettigheter, (globalt og uansett av hvilken type) (dette omfatter også logoer, leierettigheter og kompensasjonsrettigheter), fastlagt enten i lovverket, kontrakter eller lisensavtaler, og (f) alle registreringer, opprinnelige bruksområder, fornyelser, utvidelser, videreføringer, fordelinger av forhåndsmeldte rettigheter,

 

 1. TJENESTER

Alle betingelsene (Betingelsene) som er oppgitt her gjelder for Tjenestene. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å endre eller utfylle disse Betingelsene, Endringer gjelder allerede løpende avtaler når endringene er blitt gjort kjent for Kunden og Kunden ikke har kommet med skriftlige innsigelser mot endringene i løpet av en periode på 14 dager etter mottak av endringene.

Kunden erkjenner og godtar at noen eller alle Tjenestene, etter Tjenesteyters valg og uten forhåndsgodkjenning fra Kunden, kan bli levert av en eller flere selgere, underentreprenører eller tilknyttede selskaper.

Et pristilbud som omfatter flere deltjenester forplikter ikke Tjenesteyteren til å utføre en del av Tjenestene til en tilsvarende del av den oppgitte prisen.

 

 1. LEVERING

Tilfeldigheter og/eller force majeure gir Tjenesteyteren rett til å kansellere hele eller deler av avtalen eller bestillingen eller å utsette gjennomføringen av den uten oppsigelsestid eller kompensasjon.

 

 1. PRIS OG BETALING

Alle oppgitte priser er eksklusiv MVA. Tjenesteyteren kan innenfor Tjenestenes rammeverk gi Kunden et tilbud, hvis slikt er avtalt. Partene kan videre i fellesskap utarbeide en spesialtilpasset ordning. Bortsett fra hvis andre avtaler er unngått mellom partene, skal Kunden betale den avtalte godtgjørelsen til Tjenesteyteren på følgende måte: Det blir sendt en faktura per e-post/post etter at Tjenesteyteren har akseptert bestillingen av Tjenestene. Hvis ikke annet er oppgitt på fakturaen skal godtgjørelsene betales i det øyeblikket fakturaen fra Tjenesteyteren mottas. Hvis det er relevant skal eventuelle endringer i tariffer gjøres kjent av Tjenesteyteren til Kunden minst 30 dager før endringen trer i kraft. Kunden har deretter rett til å avslutte Tjenesten og avtalen mellom partene i det øyeblikk de endrede tariffene trer i kraft. En slik avslutning skal skje skriftlig og med mottaksbekreftelse ikke senere enn 15 dager før de endrede tariffene trer i kraft. Alle skyldige og forfalte beløp skal i henhold til lovverket og uten forhåndsvarsel om uteblitt betaling økes med en forsinkelsesrente på 7 % per år eller den maksimale rentefot som lovverket tillater. I tillegg skal de skyldige beløpene i henhold til lovverket og uten forhåndsvarsel om uteblitt betaling økes med en skadekompensasjon på 10 % av de gjeldende beløpene, med et minimum på € 175,00 per faktura, uten reduksjon av eventuelle andre lovfestede og/eller innkrevingskostnader, inkludert alle rimelige advokatkostnader og -honorarer. Uteblivelse av betaling, selv delvis, vil uten formaliteter eller purring føre til alle ikke-forfalte beløp vil kunne innkreves. I tilfelle rettslig innkreving av en faktura, er Kunden i tillegg til fakturabeløpet også skyldig rimelige innkrevingskostnader, inkludert interne administrasjonskostnader som kommer i tillegg til skadekompensasjonen nevnt over.

Partene godtar at klager kun vil bli vurdert hvis de sendes rekommandert innen 8 dager etter forsendelse av fakturaen, og er beskrevet svært presis og svært detaljert. Innsending av en klage fritar ikke Kunden fra sin betalingsplikt.

 

 1. ÅNDSRETTIGHETER

Produktene og teknologiene som benyttes i forbindelse med Tjenesteytelsen, og de tilhørende Åndsrettighetene, vil forbli Tjenesteyterens eiendom eller eventuelt lisensgiver, og Kunden har ingen rettigheter eller interesser til å reprodusere eller tilpasse disse produktene og teknologiene. Kunden erkjenner at all informasjon og alle ideer for Tjenesten samt Åndsrettighetene som har forbindelse med Tjenestene og alle mulige forbedringer, oppfinnelser, tilpassinger og utviklinger av disse skal forbli Tjenesteyterens, eller eventuelt dennes lisensgivers, eiendom. Kunden skal gjennomføre alle mulige tiltak for å assistere Tjenesteyteren i å beskytte disse rettighetene. Kunden skal ikke på noen som helst måte med vitende og vilje la en tredjepart tilpasse eller reprodusere produktene og teknologien.

Tjenesteyteren forbeholder seg, der dette er relevant, retten til å bruke kunnskaper som er ervervet gjennom gjennomføringen av Tjenestene til andre formål (f.eks. analyse av big data), i den grad dette ikke innebærer at fortrolig informasjon gjøres kjent for tredjepart, og i den grad disse opplysningene der det er mulig blir anonymisert.

 

 1. GARANTIER/ANSVAR

Tjenesteyteren forplikter seg til å utføre alle leverte Tjenester med omhu. Alle Tjenesteyterens prestasjoner gjøres etter beste evne. Kunden aksepterer at risikoen for bruken av Tjenestene, og de påfølgende resultatene, ligger eksklusivt og utelukkende hos Kunden. Tjenesteyteren gir ingen form for garantier (så fremt ikke dette er forpliktet gjennom lovverket) når det gjelder Tjenestene, hvis ikke annet er fastlagt i disse Betingelsene. Blant annet gis det der det er relevant ingen garantier for at de leverte Tjenestene oppfyller Kundens personlige forventninger (funksjonelle og estetiske).

 

 1. GARANTI PROFESJONELL KUNDE

Disse generelle betingelsene går ut fra og gjelder profesjonelle Kunder, noe som blant annet menes ved bruken av uttrykket «Kunde», såfremt det ikke uttrykkelig er fastlagt i disse Betingelsene at de også gjelder en Forbruker-kunde (som definert over).

Den lovfestede garantien slik den er beskrevet i forbindelse med Forbrukere, gjelder ikke for profesjonelle kunder, det vil si ikke-Forbrukere. I slike tilfeller gjelder den lovfestede ordningen om skjulte mangler, slik det er beskrevet i paragrafene 1641 til og med 1649 i den belgiske Burgerlijk Wetboek (den borgerlige lovboken).

Hvis det ved kjøp blir levert en faktura til en naturlig person med organisasjonsnummer, vil Tjenesteyteren anta at denne leveringen av Tjenester skjer i forbindelse med profesjonelle aktiviteter (ikke-Forbruker), med om nødvendig bruk av den økonomiske fradragsordningen for MVA og direkte skatter. Kunden skal i god tid informere Tjenesteyteren hvis leveringen av Tjenestene skal skje i en Forbrukerrelasjon.

Tjenesteyteren gir den profesjonelle Kunden en kommersiell garanti med en gyldighet på ti (10) år, hvis følgende betingelser oppfylles (kumulativt):

 • At kun komponentene i Gecko-fix-fasademonteringssystemet brukes på alle fasadens systemer ved montering av fasadeelementene,
 • At plasseringen av Gecko-fix-fasademonteringssystemet utføres i samsvar med de tekniske forskriftene og retningslinjene som stilles til disposisjon for kunden samtidig med at Tjenestene, hvis relevant, blir levert til Kunden,

Denne kommersielle garantien, for fasaden som monteres med Gecko-fix-fasademonteringssystemet, som kun gjelder profesjonelle Kunder, omfatter følgende:

 • Beskyttelse mot fasadepaneler som løsner
 • VTilstrekkelig beskyttelse mot f.eks. fugler (skade på den underliggende isolasjon unngås)

Den kommersielle garantien trer i kraft i det øyeblikk materialene blir levert til den profesjonelle Kunden.

Følgende omfattes ikke av den kommersielle garantien for den profesjonelle Kunden: (i) problemer og mangler på materialene som skyldes vandalisme, (ii) problemer og mangler som oppstår på grunn av feil bruk av materialene (herunder hvis monteringen ikke er utført i samsvar med retningslinjene), og (iii) tilfeller av force majeure som skyldes værforhold eller tilfeller/mangler som er forårsaket av tredjepart.

Alle problemer og mangler skal meldes til Tjenesteyteren med rekommandert brev innen en (1) måned etter at de er oppdaget.

Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å gjennomføre en forhåndsinspeksjon hos kunden i forbindelse med meldte mangler.

 

 1. GARANTI FORBRUKERKUNDE

Garantibetingelsene som gjelder for Forbrukere er fastlagt ved lov i Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (lov om beskyttelse av privatkunder ved kjøp av forbruksvarer), slik dette er bestemt i paragrafene 1649bis-1649octies i den belgiske Burgerlijk Wetboek (den borgerlige lovboken).

Forbrukeren gjøres kjent med eksistensen til den lovfestede garantiforpliktelsen i henhold til paragraf VI.2, 5° i den belgiske Wetboek Economisch Recht (lovbok om økonomisk rett), og i henhold til paragraf. VI.45, 12° i den belgiske Wetboek Economisch Recht (lovbok om økonomisk rett), i forbindelse med fjernsalg.

Tjenesteyteren skal respektere alle lovfestede garantibetingelser for beskyttelse av Forbrukere.

I tilfelle salg til Utlandet, skal de lovfestede beskyttelsesreglene i forbindelse med den lovfestede garantien som tilbys gjelde for Forbrukeren.

 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

Tjenesteyteren påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle følgeskader, som f.eks. tap av inntekter, klientell og lignende. Ansvaret som Tjenesteyteren har, uansett hvilket rettslig grunnlag, er i alle tilfelle begrenset til den summen Kunden betalte for gjennomføringen av Tjenestene. Uforminsket av anvendelsen av tvingende rettsbestemmelser i saken, sier Partene seg uttrykkelig enige i at Tjenesteyteren kun kan holdes ansvarlig i tilfelle alvorlige feil eller forsett, og i den grad det kan bevises at det er et årsakssammenheng mellom den alvorlige feilen eller forsettet og skaden som er lidt.

I den grad Tjenesteyteren er i gjennomføringen av sine aktiviteter er avhengig av medvirkning, tjenester eller leveranser fra tredjepart, der Tjenesteyteren har liten påvirkningskraft, kan ikke Tjenesteyteren på noen måte stilles ansvarlig for noen som helst skade, som måtte følge av disse forholdene med Tjenesteyteren eller brudd på disse, uavhengig av om skaden oppstår eller blir synlig under forholdet med Tjenesteyteren.

 

 1. PERSONVERN OG GDPR

Tjenesteyteren erklærer å følge og tilpasse seg alle bestemmelser og forpliktelser som gjelder for behandlingen av personopplysninger i henhold til EUs Personvernforordning (Forordning EU 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet av 27. april 2016) som gjelder beskyttelse av naturlige personer i forbindelse med personopplysninger og som gjelder fri flyt av slike opplysninger og tilbaketrekking av Direktiv 95/46/EG). Tjenesteyteren har rett til å behandle Kundens personopplysninger i forbindelse med den gjeldende avtalen med Kunden, blant annet for å kunne gjennomføre avtalen på korrekt måte og garantere korrekt tjenesteytelse.

 

 1. VARIGHET

En avtale inngås for en bestemt varighet, nemlig for den perioden som er nødvendig for å utføre de avtalte Tjenestene, om ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.

 

 1. AVSLUTNING

Uten at retten til skadekompensasjon bortfaller, har Tjenesteyteren i henhold til lovverket og uten å på forhånd ha varslet om dette eller kreve utfyllende garantier, rett til når som helst å avslutte avtalen, selv hvis denne delvis er utført, ved bruk av et rekommandert skriv:

 • i tilfelle konkurs, avvikling, eller alvorlig svekkelse av Kundens kredittverdighet,
 • i tilfelle Kunden ikke etterlever sine forpliktelser i henhold til avtalen mellom partene, spesielt forpliktelsene som i paragraf 2, 4 og 5 av disse Betingelsene.

 

 1. UTSETTELSE

Tjenesteyteren har lovfestet rett og mulighet, uten forhåndsvarsel, til å utsette eller avslutte Tjenestene (eller en del av dem), hvis Kunden ikke oppfyller noen av sine forpliktelser.

 

 1. BRUDD

Hvis Tjenesteyterens Tjenester annulleres av Kunden, uansett av hvilken grunn, vil Tjenesteyteren beholde eventuelle forskuddsbetalinger som skadekompensasjon. I slike tilfeller skylder Kunden Tjenesteyteren, i tillegg til en kompensasjon for det Tjenesteyteren allerede har levert til Kunden, en skadekompensasjon på 30 % av den avtalte prisen som kompensasjon for den skaden som følger av sen annullering (inkludert tapt fortjeneste). I tillegg forbeholder Tjenesteyteren seg retten til å kreve inn ytterligere kompensasjon hvis skaden som følge av annulleringen overskrider skadekompensasjonen. Hvis Kunden er en Forbruker, i samsvar med definisjonen i den belgiske Wetboek Economisch Recht (lovbok om økonomisk rett), og kun i slike tilfeller, har Kunden også samme rett til likeverdig kompensasjon i tilfelle en sen annullering av de bekreftede Tjenestene fra Tjenesteyters side, med forbehold om bruk av de andre bestemmelsene i disse Betingelsene (blant annet i forbindelse med force majeure) som Tjenesteyter kan påberope seg.

 

 1. PERSONVERNPOLITIKK

Kunden bekrefte å ha sett og godtar Tjenesteyterens personvernerklæring, slik den kan er på nettsiden https://www.gecko-fix.com/.

 

 1. GENERELT

Kun belgisk rett gjelder for disse Betingelsene og de juridiske følgene av dem. Alle tvister som måtte stamme fra disse Betingelsene, faller eksklusivt under myndigheten til rettsregion Leuven, uavhengig av betalings- eller leveringsmetode.

Ugyldiggjøring av ikke-rettskraftiggjøring av en av bestemmelsene i disse Betingelsene eller avtalen mellom partene skal ikke ha noen som helst påvirkning på gyldigheten til de øvrige bestemmelsene i disse Betingelsene eller avtalen mellom partene og skal ikke føre til at disse betingelsene ugyldiggjøres.

Kundens rettigheter i henhold til disse Betingelsene eller avtalen mellom partene er strengt personlige og ikke-overførbare. Ethvert forsøk fra Kundens kreditorer på å overta Kundens rettigheter, både lovfestede, kontraktsmessige eller andre, gir Tjenesteyteren rett til ensidig og utenomrettslig å oppløse avtalen.

Kunden samtykker i å ha lest disse Betingelsene og erklærer å godta alle bestemmelser, betingelser og priser.