Nasze produkty

System Gecko® został zaprojektowany w celu prostego i szybszego wyrównania konstrukcji nośnej dla każdego rodzaju okładziny elewacyjnej. Okładzina może być montowana jako okładzina zawieszana z izolacją lub bez izolacji.

BG 210 beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG210 jest idealny do zastosowań z wełną mineralną ze względu na jego dużą głębokość.
Gecko® BG210 montuje się bezpośrednio na znajdującej się pod spodem ścianie lub konstrukcji.

Ponieważ otwory są wykonane co 200 mm, mocowania (w tradycyjnej szybkiej konstrukcji budowlanej) można zawsze ładnie wkręcić w spoinę zaprawy. Ponieważ izolacja znajduje się we wsporniku i wokół niego, nie ma już ryzyka powstawania mostków termicznych. Gecko® BG210 pozwala na ułożenie izolacji od 120 mm do 210 mm i zapewnia wyrównanie w zakresie 90 mm.

Jak montujemy okładzinę elewacyjną?


Wykonaj pomiary na ścianie

Wywierć otwory

Zamontuj wspornik za pomocą śrub i kołków

Umieść izolację z wełny szklanej

Zamocuj listwy nośne za pomocą śrub lub gwoździarki

Teraz można odpiłować wystające części wspornika

Przytnij na żądanej wysokości

Gotowe do nałożenia okładziny

Zapoznaj się tutaj z dokumentacją techniczną

bg110 beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG90-H i BG110 opracowano dla twardych materiałów izolacyjnych PIR/PUR.
Wsporniki te są przykręcane do izolacji, przy czym górny kołek ramy elewacji należy wwiercić pod kątem 30°, a dolny poziomo w ścianie aż do ściany nośnej/konstrukcji z tyłu. Mogą być stosowane zarówno do elewacji izolowanych jak i nieizolowanych.

Gecko® BG110 to młodszy brat BG210. Posiada margines wyrównania od 19 do 82 mm, dzięki czemu niweluje wszelkie nierówności elewacji. Zamontowany Gecko® BG110 ze skośnym otworem montażowym na górze jest idealny do zastosowań z izolacją. Otwory należy wywiercić w odległości 120 mm od ich środków. W przypadku renowacji bez użycia izolacji należy obróć wspornik o 180°, aby można go było zamocować z otworami wywierconymi w odległości 60 mm od ich środków.

 

Teraz dostępne dla szerokości drewna 44mm, 63mm, 89mm i 140mm!

Jak montujemy okładzinę elewacyjną?


Umieść izolację bezpośrednio na ścianie i zmierz wymiary na izolacji

Wywierć otwory

Zamontuj wspornik za pomocą śrub

Umieść pozostałe wsporniki

Zamocuj listwy nośne za pomocą śrub lub gwoździarki

Teraz można odpiłować wystające części wspornika

Należy odpiłować ukośnie do żądanej wysokości

Gotowe do nałożenia okładziny

Zapoznaj się tutaj z dokumentacją techniczną

BG90H beugel voor gevelbekleding

Gecko® BG90-H to wspornik, który został zaprojektowany w ten sposób, aby był w stanie bezpośrednio wyrównać poziomą lekko krzywą konstrukcję nośną bez konieczności stosowania podwójnych listw, co pozwala na szybszy montaż. Gecko® BG90-H umożliwia wyrównanie w zakresie od 9 do 62 mm. Zamontowany Gecko® BG90-H ze skośnym otworem montażowym na górze jest idealny do zastosowań z izolacją. Otwory należy wywiercić w odległości 160 mm od ich środków. W przypadku renowacji bez użycia izolacji otwory wierci się co 80 mm lub 160 mm od ich środków.

 

Teraz dostępne dla szerokości drewna 44mm, 63mm, 89mm!

Jak montujemy okładzinę elewacyjną?


Umieść izolację bezpośrednio na ścianie i zmierz wymiary na izolacji

Wywierć otwory

Zamontuj wspornik za pomocą śrub i kołków

Umieść pozostałe wsporniki

Zamocuj listwy nośne za pomocą śrub lub gwoździarki

Teraz można odpiłować wystające części wspornika

Należy odpiłować ukośnie do żądanej wysokości

Gotowe do nałożenia okładziny

Zapoznaj się tutaj z dokumentacją techniczną

This pin has been developed to enable even faster placement. Thanks to the Gecko® pin you only need to mark off the prescribed centre-to-centre dimensions. You then prick the Gecko® pin through the centre hole of the bracket at the intersection of your lines. Now you can simply drill through the holes of the bracket into the structure behind. The Gecko® pin is the mounting aid that will save you a lot of time.

The Gecko® BG210 is mounted directly to the wall or construction behind it. Because the holes are foreseen at 200mm, the fixings (with traditional quick construction) can always be screwed nicely into the mortar joint. Because the insulation comes in and around the bracket, there is no risk of thermal bridges anymore. The Gecko® BG210 has an insulation capacity of120mm up to 210 mm and provides a 90mm alignment capacity.

How do we install the brackets?


Measure the dimensions on the wall

Drill the holes

Mount the bracket with screws & plugs

Place the glasswool insulation

Fix the support boards with screws or nail gun

Ready to cut off the protruding parts of the bracket

Saw off at the desired height

Ready for the cladding

View our technical file here

bg110 beugel voor gevelbekleding

The Gecko® BG90-H and BG110 have been developed for the hard PIR/PUR insulation materials. These brackets are screwed against the insulation whereby the upper facade frame plug is drilled at an angle of 30° and the lower one horizontally into the rearward support wall/construction. They can be used for both insulated and non-insulated facades.

The Gecko® BG110 is the little brother of the BG210. It has a total alignment capacity of 19 to 82mm so that it can compensate for any unevenness in the facade. By lifting the Gecko® BG110 with the bottom corner attachment it is ideal for insulated applications and the holes must be drilled at 120 mm heart to heart. In the case of renovation without insulation, turn the bracket 180° so that it can be fixed with the holes drilled at 60mm heart to heart.

 

Now available for timber widths of 44mm, 63mm, 89mm and 140mm!

How do we install the brackets?


Place the PUR insulation directly against the wall and measure the dimensions on the insulation

Drill the holes

Mount the bracket with screws

Place the rest of the brackets

Fix the support boards with screws or nail gun

Ready to cut off the protruding parts of the bracket

Saw at an angle at the desired height

Ready for the cladding

View our technical file here

BG90H beugel voor gevelbekleding

The Gecko® BG90-H is a bracket designed to directly align a horizontal slightly slanted supporting structure without having to provide for double twill work so that a faster assembly can be achieved. This Gecko® BG90-H has an alignment capacity from 9 to 62mm. By lifting the Gecko® BG90-H with the bottom corner attachment it is ideal for insulated applications and holes must be drilled at 160mm heart to heart. In case of renovation without insulation, holes are drilled at 80mm or 160mm heart to heart.

 

Now available for timber widths of 44mm, 63mm, 89mm!

How do we install the brackets?


Place the PUR insulation directly against the wall and measure the dimensions on the insulation

Drill the holes

Mount the bracket with screws & plugs

Place the rest of the brackets

Fix the support boards with screws or nail gun

Ready to cut off the protruding parts of the bracket

Saw at an angle at the desired height

Ready for the cladding

View our technical file here